Kursplan

Kinesiska: skriftlig tillämpning

Kurskod
GKI2PX
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2021-05-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • skriva korta texter på kinesiska inom en rad olika genrer, såsom brev, dagböcker, (bok)recensioner, rapporter och sammanfattningar
  • använda kinesiska konjunktioner, prepositioner, partiklar och interjektioner på ett korrekt sätt
  • behärska användningen av interpunktion i kinesiska
  • använda skrivregler i kinesiskt skriftspråk
  • granska, bearbeta och redigera en uppsats i enlighet med vanlig standardkinesisk (mandarin) grammatik och textformat.

Innehåll

Studenterna gör olika uppgifter, där läsning, skrivande och bearbetning av kortare texter och uppsatser ingår. Studenterna får dessutom skrivuppgifter varje vecka.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning. Bedömningen av studenterna sker med hjälp av återkommande skrivuppgifter, genom aktivt deltagande i seminarier samt en skriftlig sluttentamen.

Arbetsformer

I kursen ingår föreläsningar, praktiska övningar och diskussioner. Kinesiska används som undervisningsspråk med engelska och svenska som stöd. Undervisningen sker i helgrupp och i mindre grupper.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på grundnivå i kinesiska, inklusive kurserna Kinesiska i tal och skrift II, 15 hp, Kinesisk muntlig språkfärdighet II, 7,5 hp och Kinesiska tecken II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter KI1032.