Kursplan

Kinesiska I med didaktisk inriktning

Kurskod
GKI2MX
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-02.

Lärandemål

Kursen ämnar att ge den studerande grundläggande kunskaper i det kinesiska språket, vilket förbereder den studerande inför kommande profession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna samt förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva grundläggande termer inom kinesisk fonetik
 • förstå kinesiskt talspråk kring vardagliga ämnen
 • kommunicera muntligt på kinesiska i olika sammanhang
 • tillämpa presentationsteknik i muntliga presentationer.

2.
Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och tillämpa centrala grammatiska begrepp i analys av enklare kinesiska texter
 • tillämpa grundläggande kinesisk grammatik genom att skriva enklare texter
 • använda en grundläggande kinesisk vokabulär
 • översätta enklare meningar från kinesiska till svenska och vice versa.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • beskriva och diskutera aspekter inom den kinesiska kulturen
 • redogöra för sociala normer och kulturella värderingar i Kina
 • behärska ett antal centrala begrepp och uttryck som är nödvändiga för att kunna analysera och diskutera kinesiska traditioner och kinesisk kultur
 • tolka texter om kulturella teman, skrivna med förenklade kinesiska tecken
 • diskutera vad kinesisk kultur i språkundervisningen kan innebära.

4.
Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • göra enklare analyser på uppbyggnaden av kinesiskans tecken och på så vis kunna slå upp kända tecken i en ordbok
 • skriva de vanligast förekommande tecknen med korrekt streckordning
 • redogöra för och förklara grunderna i det kinesiska skriftsystemet
 • redogöra för de grundläggande tecknens betydelse samt aktivt skapa meningar med dessa tecken
 • redogöra för de kinesiska tecknens historia och utveckling
 • reflektera över kinesiska teckens roll i språkundervisningen.

5.
Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de främmande språkens historiska utveckling och nuvarande ställning i skola och samhälle
 • redogöra för centrala språkinlärningsteorier och deras betydelse för språkundervisningen
 • diskutera skolans styrdokument med särskilt fokus på de moderna språkens kurs- och ämnesplaner i allmänhet och de särskilda skrivningar som gäller för kinesiska i synnerhet
 • diskutera och reflektera över språkdidaktiska frågeställningar som rör urval av undervisningsmaterial och arbetssätt i relation till målgrupp och Skolverkets styrdokument.

6.
Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • välja relevanta innehåll och arbetssätt för undervisningen i relation till målgruppen, skolans styrdokument och relevant forskning med utgångspunkt i elevers kunskapsbehov och individuella förutsättningar för lärande
 • visa fördjupade kunskaper och förståelse gällande centrala språkinlärningsteorier samt förmåga att kritiskt ta ställning till dessa utifrån relevant forskning och egna erfarenheter av språkundervisning
 • göra relevanta bedömningar av elevers muntliga och skriftliga prestationer med utgångspunkt i olika teorier om bedömning och skolans styrdokument
 • arbeta med kultur i språkundervisning och använda sig av olika källor samt kritiskt ta ställning till olika tolkningar av kulturbegreppet och interkulturell kompetens
 • förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 2. Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 hp
Delkurs 3. Kinesisk kultur, 4,5 hp
Delkurs 4. Kinesiska tecken, 4,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik 1A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik 1B, 6 hp
De studerande som läser kinesiska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne ska läsa delkurs 5, Språkdidaktik 1A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne ska läsa delkurs 6, Språkdidaktik 1B.

Delkurser

1.
Muntlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar en genomgång av den kinesiska fonetikens huvuddrag samt praktiska uttalsövningar. I delkursen ingår också varierade övningar i att förstå det kinesiska talspråket och att kommunicera muntligt kring vardagliga situationer. Delkursen ger verktyg för att planera och genomföra strukturerade muntliga presentationer. Som förberedelse för yrkesrollen får den studerande också skriftligt reflektera kring fonetik och uttalsinlärning utifrån ett didaktiskt perspektiv.

2.
Skriftlig språkfärdighet 1, 7,5 högskolepoäng

Delkursen består av en grundläggande översikt av den kinesiska grammatikens byggstenar, genom studium av dialoger och andra enklare texter. Dessutom innehåller delkursen övningar för att utveckla läs- och skrivkunskaper.

3.
Kinesisk kultur, 4,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av kinesisk kultur och kinesiska traditioner. Dessa studier möjliggör förståelse för sociala normer och grundläggande värderingar i Kina samt för olika kulturer, både i det moderna och det traditionella kinesiska samhället. Delkursen introducerar och innehåller övningar i presentationsteknik och muntliga presentationer i relevanta ämnen.

4.
Kinesiska tecken, 4,5 högskolepoäng

Delkursen består av grundläggande studier av det kinesiska teckensystemet, inklusive övningar i att tyda och analysera kinesiska tecken, skriva tecken för hand samt läsning av digitaliserade tecken i olika typsnitt. Dessutom ger delkursen träning i att använda kinesiska ordböcker, tryckta och webbaserade.

5.
Språkdidaktik 1A, 6 högskolepoäng

Delkursen utgör en introduktion till språkdidaktik och till de centrala frågor som rör språkundervisningens innehåll och utformning i relation till elevers olika förutsättningar för språkinlärning och skolans styrdokument. De främmande språkens roll och utveckling i svensk skola behandlas i en historisk tillbakablick. Ett viktigt inslag är ett grundläggande studium av centrala teorier kring språkinlärning. Genom att studera aktuella styrdokument i form av läroplan, kurs- och ämnesplan för moderna språk, behandlas relationen mellan teorierna och språkämnets olika moment. På så sätt kopplas delkursernas innehåll till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i skolan.

6.
Språkdidaktik 1B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier knutna till olika aspekter av språkinlärning och språkundervisning och en kritisk diskussion av dessa teoriers relevans för språkundervisningen. Dessutom ger delkursen verktyg för att jämföra olika teorier och modeller om språkinlärning och får inblick i nationell och internationell forskning om flerspråkighet. Genom praktiska övningar uppövas den studerandes kritiska och vetenskapliga förhållningssätt samt förmåga att självständigt värdera olika teorier. Den studerande fördjupar sig i skolans styrdokument och olika teorier om bedömning och tränar på att använda olika bedömningsmodeller som används inom språkundervisning. Genom praktiska övningar uppövas förmågan att undervisa om kulturella företeelser och att tillämpa teoretiska kunskaper om kulturens roll i språkundervisningen.

Examinationsformer

På samtliga delkurser examineras den studerande genom bedömning av aktivt deltagande på seminarier.
Dessutom examineras:
Delkurs 1 genom muntliga redovisningar och en muntlig tentamen.
Delkurs 2, 3 och 4 genom skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig tentamen.
Delkurs 5 och 6 genom muntliga presentationer samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt. Undervisningen sker på kinesiska, svenska och engelska, utom i delkurs 5 och 6 där undervisningen huvudsakligen sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet 1 - 7,5 hp
Modul 3: Kinesisk kultur - 4,5 hp
Modul 4: Kinesiska tecken - 4,5 hp
Modul 5: Språkdidaktik 1A - 6 hp
Modul 6: Språkdidaktik 1B - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2, Kinesiska 3

Övrigt

Om kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart under max två dagar.
Utöver dessa dagar innehåller kursen 1-2 obligatoriska fysiska träffar i Falun.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter KI1048.