Kursplan

Kinas kultur och samhälle

Kurskod
GKI23D
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Kinesiska (KIA)
Ämnesgrupp
Kinesiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kinesiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-06-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-06-05.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala historiska händelser och deras påverkan på samtidens Kina
  • förklara och applicera ett antal grundläggande traditionella kinesiska tankesätt såsom konfucianism och taoism för att analysera ett antal fenomen i det samtida kinesiska samhället
  • förklara grundläggande drag i de kinesiska dialekterna och användningen av det standardiserade språket samt hur kinesiskans kulturella karaktärsdrag speglas i språket
  • redogöra för den kinesiska handelspraktiken och inflytandet av affärsvärldens kulturella kärnvärden på den kinesiska ekonomiska marknaden idag
  • beskriva kinesiska genusnormer från 1900-talet till dagens Kina och kritiskt granska genusdimensionen i det kinesiska samhället.

Innehåll

Kursen behandlar kinesisk kultur och det kinesiska samhället. Detta inkluderar viktiga historiska händelser, traditionell filosofi, kulturella influenser på språket, genusfrågor i det samtida Kina samt kinesisk affärskultur.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom aktivt deltagande på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Engelska används som undervisningsspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 7,5 hp, inklusive moment 6.

Betygsrapportering:
Modul 1: Affärskultur - 1,5 hp
Modul 2: Dialekter, språk och kultur - 1,5 hp
Modul 3: Genus i det samtida Kina - 2 hp
Modul 4: Historia - 2 hp
Modul 5: Traditionella tankesätt - 1,5 hp
Modul 6: Kinas kultur och samhälle; skriftlig tentamen - 1,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.