Kursplan

Japanska III: Språkfärdighet

Kurskod
GJP242
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande på modern japanska kunna:

  • med viss lätthet läsa texter i vilka grammatik, vokabulär och kanji på medelsvår nivå används, och återberätta deras innehåll
  • föra ett vanligt samtal på japanska, och därvid använda uttryck på en nivå nödvändig för vardaglig kommunikation om välkända ämnen
  • ge kortare förberedda presentationer om välkända ämnen
  • uttrycka sina åsikter om sådana ämnen och diskutera andras åsikter
  • organisera och leda mindre studieprojekt
  • analysera de grammatiska strukturerna i medelsvåra texter och använda sig av dessa i egna texter
  • beskriva några vanliga aspekter av det samtida japanska samhället och vardagskulturen.

Innehåll

Inom kursen tränar sig studenterna att göra kortare presentationer och diskutera dessa på japanska. Man tränar sig också i att debattera olika välkända teman och utökar därigenom sitt ordförråd inom relevanta ämnesområden. Genom studium och diskussion av medelsvåra texter och arbete med kortare skrivuppgifter fördjupas kunskapen om den nutida japanskans grammatik.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande. Studenternas muntliga förmåga bedöms genom deras prestation på lektionerna och deras skriftliga förmåga bedöms genom upprepade skriftliga uppgifter och ett avslutande skriftligt prov. De projekt som studenterna presenterar både muntligt och skriftligt utgör också en del av examinationen.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med engelska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar, ett antal studieprojekt och olika online-aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp)

Förkunskapskrav

  • Japanska II: Språkfärdighet 2, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter JP1040.