Kursplan

Japanska IV: Haiku och texttolkning

Kurskod
GJP23V
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

  • redogöra för de stora dragen i haiku-diktningens utveckling och historia
  • förklara och problematisera relationen mellan genrer som haiku, renku, haibun och haiga
  • utvärdera olika tolkningar av haiku och renku, och utifrån detta formulera egna tolkningar
  • argumentera för egna perspektiv på haiku-relaterade litteraturteoretiska och litterära texter
  • skriva enkla haiku och renku och diskutera dessa.

Innehåll

I kursen studeras haiku och olika haiku-relaterade genrer inom poesi, prosa och bildkonst. Studenterna kommer att läsa, tolka och analysera ett stort antal dikter från både äldre och nyare tid. För att placera dessa i en historisk såväl som kulturell kontext kommer de också att läsa och diskutera några litterära och teoretiska prosatexter i vilka haiku och haiku-estetik behandlas. De kommer också att skriva ett antal dikter själva och träna sig i att föra en kreativ kritisk diskussion om sina egna och andras dikter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom konstruktivt deltagande i seminarier och forum, och genom skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av lärarledda seminarier, gruppövnngar och individuellt arbete med analys- och skrivuppgifter. Japanska används som undervisningsspråk. Undantagsvis kan svenska eller engelska förekomma som stödspråk.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Japanska III: Språkfärdighet, 15 hp, Japanska III: Den moderna novellen, 7,5 hp, och Japanska III: Att läsa manga, 7,5 hp, på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter JP2001.