Kursplan

Japanska II: Språkfärdighet 2

Kurskod
GJP23T
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:
 • i relativt hög grad göra sig förstådda på modern japanska i kommunikation om vardagliga teman med japanska modermålstalare som saknar vana att interagera med personer som lärt sig japanska som ett främmande språk
 • framföra förslag, uppmaningar, respektfulla råd, erbjudanden och önskemål
 • föra samtal med personer med högre social ställning och därvid använda ett passande artigt tilltal (hövliga, extra ödmjuka och blygsamma uttryck) i givna situationer
 • redogöra för kunskaper om några sidor av den japanska kulturen och samhället som är nära sammanlänkade med sättet man förväntas tala på
 • applicera kunskapen om syntaktiska strukturer för att producera meningar som är relativt komplexa grammatiskt och semantiskt
 • redogöra för sin förståelse av lättlästa autentiska texter med hjälp av lexikon och genomtänkta antaganden om okänd vokabulär, okända lånord och sammansatta ord
 • visa kännedom om lexikons uppbyggnad genom att demonstrera förmåga att finna relevant vokabulär inom olika ämnesområden
 • skriva uppsatser om kända och okända ämnen med tidigare studerad och ny vokabulär, och studerade grammatiska strukturer
 • skriva längre texter med sammanhängande disposition.

Innehåll

I kursen övar sig studenterna i att formulera sig med mer sammansatta meningar med ett mer nyansrikt språk, i synnerhet med olika former av formellt språk. De arbetar med förberedda och oförberedda praktiska aktiviteter: rollspel, intervjuövningar, samtalsövningar, kortare föredrag och olika lyssningsövningar. Därigenom fördjupar de sin förståelse för språkets roll i ett kulturellt och socialt sammanhang.
Texter av olika slag analyseras och används som underlag för diskussioner på japanska. Studenterna skriver även längre egna texter för hand och på dator. Vidare arbetar de med olika kanji-övningar. De tränar sig i att skriva tecknen för hand samt att läsa både övningstexter och autentiska texter, med stort inslag av kanji. Dessutom ingår fördjupad träning i att använda lexikon.
Genom att lösa gemensamma och individuella analysuppgifter utökar studenterna sin kunskap om grundläggande japansk lingvistik.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom skriftliga inlämningsuppgifter, inspelningsuppgifter, bedömning av prestationen på seminarier och avslutande tentamina i form av en skriftlig och en inspelad hemtentamen och ett intervjuprov online.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med stöd av svenska eller engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, gruppövningar och olika individuella online aktiviteter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på alla moduler.

Betygsrapportering:

 • Modul 1: Muntlig språkfärdighet (5 hp)
 • Modul 2: Skriftlig språkfärdighet (5 hp)
 • Modul 3: Språkfärdighet och kanji (5 hp).

Förkunskapskrav

 • Japanska II: Språkfärdighet 1, 15 hp på grundnivå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter JP1048.