Kursplan

Japanska I: Språkfärdighet

Kurskod
GJP23S
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Japanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-08-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-08-23.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på japanska kunna:

 • kommunicera med ett basordförråd och uttrycka tankar och åsikter om välkända ämnen
 • använda kommunikativa strategier för att interagera med andra talare i enklare samtal
 • tillämpa skillnaden mellan en normal artighetsnivå och informellt språk i tal och skrift
 • uttrycka sig på ett för situationen passande sätt
 • använda de vanligaste informella böjningsformerna av kopulan, verb och adjektiv
 • använda ett antal grundläggande hjälpverb och ändelser
 • kombinera meningar med hjälp av de vanligaste konjunktionerna
 • skriva och läsa texter som innehåller de mest grundläggande ideografiska kanji-tecknen.

Innehåll

Kursen består av två moduler vilka i hög grad integreras med varandra:

 1. Muntlig Språkfärdiget (7,5 hp): Med olika praktiska övningar befäster och utvecklar studenterna sin förmåga till meningsfull kommunikation om vardagliga ämnen på japanska. De arbetar individuellt och i grupp med muntliga övningar för att träna upp snabbhet och säkerhet i användandet av språket. Genom studiet av olika satsmönster och uttryck vidareutvecklar de sin kunskap om japanskans grammatik.
 2. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp): Med hjälp av skriv- och läsövningar bygger studenterna vidare på sina grundläggande kunskaper om den skriftliga japanskan och vidareutvecklar sin kännedom om de ideografiska tecknen. Genom att återberätta och uttrycka enkla synpunkter på innehållet i de lästa texterna tränar studenterna även sin muntliga förmåga.

I båda dessa moduler tillägnar sig studenterna olika sidor av den kulturella och sociala bakgrunden till ordförråd och uttryckssätt.

I slutet av kursen behärskar studenterna det mesta av grammatiken och en stor del av ordförrådet som ingår i JLPT (Japanese Language Proficiency Test) nivå 5.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, datoriserade prov online, inspelningsuppgifter och mindre muntliga och skriftliga prov.

Arbetsformer

Japanska används som undervisningsspråk med engelska eller, i förekommande fall, svenska som stödspråk. Undervisningen sker i form av seminarier och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:

 • Modul 1: Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
 • Modul 2: Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp).

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Japanska 3, Engelska 6 eller kursen Japanska I: Grundläggande språkfärdighet, 15 hp. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter JP1042.