Kursplan

Italienska A: Textanalys, krig och fred

Kurskod
GIT2YA
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-11-11.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig kunskaper om hur livet i Italien kring det andra världskriget skildras i skönlitteraturen.
Efter godkänd kurs ska studenten på italienska kunna:

  • diskutera och jämföra, muntligt och skriftligt, ett urval skönlitterära texter
  • förklara ord och uttryck från ett urval skönlitterära texter
  • göra enklare analyser av skönlitterära texter med tillämpning av grundläggande litterära begrepp
  • redogöra för sociala, historiska, geografiska och kulturella förhållanden som skildras i ett urval skönlitterära texter.

Innehåll

Kursen omfattar studium och analys av valda skönlitterära verk som skildrar livet och de sociala förhållandena under en viktig historisk period för det italienska och europeiska samhället: 1930- och 1940-talen. Kursen introducerar grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och hur de kan appliceras på skönlitterära texter.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt och i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda betygsmodulerna.


Betygsrapportering:
  • Aktivt deltagande i seminarier - 3 hp
  • Skriftliga inlämningsuppgifter - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Italienska 3. Dispens beviljas från kravet på Svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen överlappar följande kurser och kan inte tas med i en examen tillsammans med någon av dessa:
Italienska A: Textanalys, familjeskildringar, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, barn- och ungdomsskildringar, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, kvinnoskildringar, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, 1900-talets skönlitteratur, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, det nya millenniets skönlitteratur, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, en litterär resa i norra Italien, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, en litterär resa i mellersta Italien, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, en litterär resa i södra Italien, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, en litterär resa på de italienska öarna, 7,5 hp; Italienska A: Textanalys, deckargenren, 7,5 hp.