Kursplan

Italienska B: Litteraturhistoria med textanalys

Kurskod
GIT26W
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Italienska (ITA)
Ämnesgrupp
Italienska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Italienska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-01.
Reviderad
Reviderad 2023-12-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2023-12-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och analysera den italienska litteraturhistorien under 1700-, 1800- och 1900-talen samt dess mest betydande författare och strömningar
  • muntligt på italienska redovisa, analysera och diskutera innehållet i ett urval av representativa skönlitterära verk och identifiera deras tidstypiska drag
  • reflektera över de anvisade skönlitterära verken och placera dem i ett litterärt och kulturellt sammanhang, även i ett vidare jämförande europeiskt perspektiv
  • i en kortare uppsats på italienska presentera en analys av skönlitterära verk och därvid använda vedertagna litterära begrepp.

Innehåll

Kursen innehåller en orientering i den italienska litteraturhistorien under 1700-, 1800-, 1900-talen genom studiet av periodens mest centrala verk, författare och litterära strömningar. I kursen tränas den studerande i att förstå och analysera, muntligt och skriftligt, italienska skönlitterära verk.

Examinationsformer

Examinationen sker genom fortlöpande bedömning av aktivitet under seminarier, en kortare uppsats och ett skriftligt slutprov.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av obligatoriska seminarier där studenten ska delta aktivt samt i samspel med de andra kursdeltagarna. Undervisning sker på italienska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 3.

Betygsrapportering:
Modul 1: Aktivt deltagande i seminarier - 2 hp
Modul 2: Kortare uppsats - 2 hp
Modul 3: Avslutande skriftligt prov - 3,5 hp

Förkunskapskrav

  • Italienska A: Fonetik och muntlig språkfärdighet, 7,5 hp, Italienska A: Grammatik och skriftlig språkfärdighet 7,5 hp samt en av Italienska A: Textanalys-kurserna, 7,5 hp

Övrigt

Undervisning är nätbaserad och sker med stöd av en lärplattform och digitala verktyg. Det förutsätts att studenten har tillgång till dator med ljudkort och nätuppkoppling, headset med mikrofon och hörlurar samt en fristående webbkamera.

Ersätter IT1027.