Kursplan

Design av webbapplikationer

Kurskod
GIK2QR
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-08-19.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
 • Redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess
 • Redogöra för designmönster för både användargränssnitt och mjukvaruarkitektur.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • Tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
 • Analysera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess
 • Utnyttja frontend ramverk för Model–View–View Model (MVVM) och relevanta designmönster för användargränssnitt med syfte att dynamiskt bygga upp och förändra en webbsidas innehåll, layout och struktur
 • Använda serverside-baserade ramverk i form av Model-View-Controller (MVC) och mjukvarudesignmönster vid webbutveckling.
 • Utnyttja ramverk för Object Relational Mapping (ORM) med syfte att förenkla datahantering mot databas.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • Kritiskt värdera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess

Innehåll

Kursen behandlar design av webbapplikationer ur både ett tekniskt och ett designperspektiv.
Det tekniska perspektivet behandlar hur webbapplikationer kan byggas med hjälp av
designmönster för mjukvaruarkitektur och ramverk för Model–View–View Model (MVVM), Model View Controller (MVC) och Object Relational Mapping (ORM).
Designperspektivet behandlar hur designmönster kan tillämpas för att skapa användbara användargränssnitt. Vidare behandlas hur en användarcentrerad designprocess kan tillämpas för att skapa eller vidareutveckla en webbapplikation utifrån krav och behov från slutanvändare.

Examinationsformer

Seminarier (2,5hp), Inlämningsuppgifter (5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, Grundnivå
 • Objektorienterad programmering, 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter GIK2H9
Kan ej ingå i en examen samtidigt som IK1005 och IK1091.

Undervisning kan ske på engelska.