Kurs GIK2QR

Design av webbapplikationer

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
  • Redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess
  • Redogöra för designmönster för både användargränssnitt och mjukvaruarkitektur.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • Tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
  • Analysera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess
  • Utnyttja frontend ramverk för Model–View–View Model (MVVM) och relevanta designmönster för användargränssnitt med syfte att dynamiskt bygga upp och förändra en webbsidas innehåll, layout och struktur
  • Använda serverside-baserade ramverk i form av Model-View-Controller (MVC) och mjukvarudesignmönster vid webbutveckling.
  • Utnyttja ramverk för Object Relational Mapping (ORM) med syfte att förenkla datahantering mot databas.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Kritiskt värdera metoder och insamlad data i en användarcentrerad designprocess