Kursplan

Användarcentrerad design

Kurskod
GIK2QQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-06-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-08-20.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
  • redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
  • analysera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • presentera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt värdera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • kritiskt diskutera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess

Innehåll

Kursens behandlar metoder, verktyg och aktiviteter som används för att involvera slutanvändaren i design- och utvecklingsprocessen med syfte att tillgodose deras krav och behov vid skapande eller vidareutvecklande av en digital produkt.

Kursen går igenom centrala begrepp och tillvägagångssätt inom användarcentrerad design. Studenten genomför projekt utifrån en användarcentrerad designprocess med syfte att skapa eller vidareutveckla en prototyp av en digital produkt med hänsyn till dess användare.

Examinationsformer

Inlämningsuppgifter (4,5 hp) och seminarier (3 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Seminarier U-G
Inlämningsuppgifter U, 3, 4, 5
Slutbetyg sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grafisk design 7,5 hp, grundnivå
  • Forskningsmetodik 7,5 hp, grundnivå
  • Responsiv Webbdesign 7,5 hp, grundnivå

Övrigt

Delar av kursen kan genomföras på engelska.
Ersätter GIK2H8