Kurs GIK2QQ

Användarcentrerad design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp och ISO-standard inom en användarcentrerad designprocess
  • redogöra för metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad designprocess

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • tillämpa relevanta metoder och aktiviteter i en användarcentrerad designprocess
  • analysera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • presentera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kritiskt värdera metoder och insamlad data inom en användarcentrerad designprocess
  • kritiskt diskutera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad designprocess