Kursplan

Databassystem

Kurskod
GIK2LK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Informatik (IKA)
Ämnesgrupp
Informatik/Data- och systemvetenskap
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Informatik1
Mikrodataanalys2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
2G1F
Fastställd
Fastställd 2021-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-04-14.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig kunskap om principer och metoder för att designa och använda relationsdatabaser.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • förklara normaliseringens betydelse för en designlösning av en relationsdatabas
  • förklara betydelsen av att designa bra identifierare för tabeller i relationsdatabaser

Färdighet och förmåga
  • tillämpa grundläggande principer för relationsdatabaser i enlighet med relationsmodellen
  • använda begreppsmodellering samt grafiska beskrivningstekniker för att designa relationsdatabaser som svarar mot lägst tredje normalformen
  • manipulera (söka, lägga till, ändra och ta bort) data och skapa, ändra samt ta bort databasobjekt (tabeller, constraints, procedurer, funktioner, triggrar) med hjälp av SQL och PL/SQL
  • använda normalisering för att analysera, verifiera och modifiera en datamodell så att den uppfyller 3NF

Innehåll

Kursen introducerar databaskonceptet, systemteori, grundläggande designprinciper för relationsdatabaser. Den innehåller metoder för att utveckla databassystem. Kursen behandlar även kunskap om hur och varför databaser används i företag, myndigheter och organisationer.

Examinationsformer

Laborationer (4 hp) och skriftlig tentamen (3,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar och laborationer

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Objektorienterad programmering 7,5 hp grundnivå eller annan kurs i grundläggande programmering

Övrigt

Kursen motsvarar (IK1068) Introduktion till databassystem, 7,5hp och ersätter Databassystem (IK1007), 7,5hp