Kursplan

Idrottsvetenskaplig Metod (Styrkelyft)

Kurskod
GIH2ZM
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-12-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-12.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika vetenskapliga förhållningssätt inom forskning
  • söka och granska vetenskapliga artiklar
  • redogöra för användningen av olika metoder att samla in såväl kvalitativ som kvantitativ data
  • visa förståelse för relationen mellan forskningsfråga, val av metod och resultat
  • redogöra för etisk problematik inom forskning generellt och inom styrkelyftsrelaterad forskning specifikt.

 

Innehåll

I kursen behandlas vetenskapliga förhållningssätt samt grunderna i databassökning och granskning av forskningsartiklar. Vikt kommer att läggas vid att skapa förståelse för att forskningsfrågan styr valet av datainsamlingsmetod och att resultatet reflekteras av metodvalet. Inom ramen för kursen kommer relevanta sätt att sammanställa och redovisa såväl kvalitativ som kvantitativ data att presenteras. I kursen kommer även diskussioner rörande olika etiska dilemman inom styrkelyftsforskning att föras.

Examinationsformer

  • Skriftlig inlämningsuppgift

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Idrottsvetenskaplig Metod (Styrkelyft) - 2,5 hp | U–G

Behörighet

  • 30 hp idrotts- och hälsovetenskap

Övrigt

Kursen erbjuds inom kurspaket 7 för Tränare - Styrkelyft. Kursen är på distans.

 

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.