Kursplan

Motorisk kontroll, lärande och utveckling med didaktisk inriktning

Kurskod
GIH2QL
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-06-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera och genomföra träning vars syfte är att utveckla människans allsidiga rörelsekunnande
  • analysera olika rörelsekulturer ur ett normkritiskt perspektiv och problematisera föreställningar om kroppen som objekt såväl som subjekt
  • med goda rörelsekvaliteter delta i olika rörelseaktiviteter med relevans för tränaryrket samt problematisera den egna lärprocessen med utgångspunkt i olika teorier och modeller om motoriskt lärande, kontroll och utveckling
  • redogöra för och använda olika metoder för rörelseanalys inom idrott och fysisk aktivitet
  • redogöra för, använda samt diskutera bedömning för lärande av rörelseförmåga inom idrott och fysisk aktivitet.

Innehåll

Kursen behandlar tränarens förmåga att planera, genomföra och utvärdera träning med fokus på utveckling av allsidigt rörelsekunnande för olika målgrupper av idrottande och fysiskt aktiva individer. Hälsa, prestation, kropp och normkritiska perspektiv inom olika rörelsekulturer analyseras och diskuteras. I kursen studeras begrepp, teorier och modeller för människans motoriska kontroll, lärande och utveckling inom idrott och fysisk aktivitet. Rörelsekoordination och rörelsekontroll vid olika rörelseaktiviteter och rörelseformer analyseras genom användning av olika metoder för rörelseanalys. Metoder för bedömning för lärande av rörelseförmåga behandlas teoretiskt såväl som praktiskt. Särskilt fokus läggs på att i kursen reflektera över samt diskutera hur tränaren med hänsyn till individens/gruppens nivå av rörelsekunnande i olika motoriska utvecklingsfaser kan anpassa instruktioner och feedback vid träning av perceptuellt-motoriska färdigheter och förmågor.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga och praktiska redovisningar, skriftlig projektredovisning samt seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier, praktiska övningar individuellt och i grupp, laborationer samt föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget väl godkänd i kursen skall kursens två moduler rapporterats med betyget väl godkänd.

Betygsrapportering:

  • Rörelse med didaktisk inriktning, 7,5hp
  • Projektarbete i motorisk kontroll, lärande och utveckling, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Idrottsränarprogrammet - prestation och hälsa, 180 hp. Kursen motsvarar GIH2E2.