Kursplan

Tillämpad anatomi och idrottsfysiologi

Kurskod
GIH2QK
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-06-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-01-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för kroppens sensoriska organ samt nervsystemets och musklernas uppbyggnad och funktion i relation till idrott och fysisk aktivitet
 • redogöra för samspelet mellan kroppens energimetabolism och det cirkulatoriska samt det respiratoriska systemet i relation till idrott och fysisk aktivitet
 • genomföra hjärt- och lungräddning
 • redogöra för hur nervsystemet och hormonsystemet anpassar kroppens funktioner som svar på fysisk aktivitet
 • redogöra för sambandet mellan kroppens energibehov och energiförbrukning samt närings- och vätskeomsättning vid vila och fysisk aktivitet
 • redogöra för och diskutera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning samt olika miljöaspekters betydelse för denna anpassning
 • utifrån grundläggande testläraprinciper välja och använda test- och mätmetoder för att dokumentera och analysera akuta och långsiktiga fysiologiska anpassningar till träning
 • planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg för olika målgrupper, med fokus på träning av styrka, snabbhet och uthållighet.

Innehåll

I kursen studeras människokroppens uppbyggnad och dess funktion i förhållande till idrott och fysisk aktivitet. Särskild tonvikt läggs på studier av det sensomotoriska, cirkulatoriska och respiratoriska systemets uppbyggnad och funktion samt kroppens energimetabolism i vila och i samband med fysisk aktivitet. Stort fokus läggs dessutom på studier av hormonsystemet och hur kroppen upprätthåller homeostas vid olika typer av fysisk aktivitet samt långsiktiga fysiologiska anpassningar i samband med fysisk träning i olika miljöer. Flera laborativa moment inom området arbetsfysiologi ingår i kursen i syfte att studenterna ska få öva på att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. I kursens sista moment skall studenterna planera, genomföra och utvärdera träningsupplägg för olika målgrupper där didaktiska frågor av relevans för tränarrollen beaktas. Ett moment i kursen är utbildning i hjärt- och lungräddning som genomförs enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt- och lungräddning.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, praktiska examinationer samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Arbetsformer är laborationer, praktiska övningar individuellt och i grupp samt föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget Väl godkänd i kursen ska modul 1 samt antingen modul 2 eller 3 rapporteras med betyget Väl godkänd och övriga moduler med minst godkänd.

Betygsrapportering:

 • Grundläggande tillämpad idrottsfysiologi, 7,5 hp
 • Fysiologiska anpassningar i samband med fysisk aktivitet, 4 hp
 • Fysisk aktivitet i relation till ålder och kön, 3,5 hp.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ingår i Idrottstränarprogrammet - prestation och hälsa, 180 hp. Kursen motsvarar GIH2DZ.