Kursplan

Det flerdimensionella tränarskapet med didaktisk inriktning

Kurskod
GIH2NQ
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och redogöra för olika vetenskapliga områden inom idrotts- och hälsovetenskap
 • redogöra för och med utgångspunkt i ämnet exemplifiera vad ett vetenskapligt förhållningssätt innebär
 • diskutera kopplingen mellan idrottens olika uttryck i samhället, tränarpraktik och forskning inom kunskapsområdet tränarskap
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för professionsutövandet
 • visa förmåga att planera samt leda rörelseaktiviteter som skapar förutsättningar för rörelseutveckling för olika grupper inom idrott och fysisk aktivitet genom att anpassa innehållet till målgruppen
 • diskutera tränarrollen utifrån olika didaktiska perspektiv inom området rörelse samt i relation till idrottens former och uttryck
 • diskutera och problematisera hållbar utveckling inom idrott och fysisk aktivitet i relation till aktuella styrdokument för tränare.

Innehåll

I kursen belyses idrotts- och hälsovetenskapens tvärvetenskapliga karaktär med särskilt fokus mot kunskapsområdena tränarskap, träningsvetenskap och rörelsevetenskap samt kopplingen mellan idrotten i samhället och tränarpraktik. Idrott, fysisk aktivitet och hälsa i dess vida bemärkelse på individ-, grupp- och samhällsnivå diskuteras samt centrala begrepp inom området definieras och problematiseras. Vidare behandlas vetenskapligt förhållningssätt, vetenskaplig metod och vetenskapligt skrivande. Kursen behandlar rörelse och rörelseaktiviteter i syfte att utveckla allsidig rörelseförmåga samt didaktisk kompetens med fokus på barns och ungdomars rörelseutveckling och lärande. Studenterna reflekterar över vilket kunnande en tränare behöver utveckla för att jobba med olika målgruppers rörelseutveckling. Vidare diskuteras och problematiseras hållbar utveckling inom idrott och fysisk aktivitet med särskild hänsyn tagen till säkerhetsaspekter, funktionshinder, etnicitet och jämställdhet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga och praktiska redovisningar samt seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, praktiska övningar samt workshops.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:

 • Idrottsvetenskap, 3,5 hp, U-VG
 • Rörelse med didaktisk inriktning, 9 hp, U-VG
 • Hållbart tränarskap, 2,5 hp, U-G

För att uppnå betyget VG på hela kursen krävs att modulerna Idrottsvetenskap och Rörelse med didaktisk inriktning rapporterats med betyget VG.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen motsvarar GIH2LS.