Kursplan

Motorisk kontroll och lärande (judo)

Kurskod
GIH2LX
Poäng
5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa olika teorier om motoriskt lärande och kontroll inom judoträning
  • tillämpa instruktion och feedback i samband med teknik- och koordinationsträning för judo.

Innehåll

I kursen behandlas teorier och begrepp kopplade till områdena motoriskt lärande, motorisk kontroll, instruktion och feedback. Begreppen diskuteras samt reflekteras i relation till teknikträning och träning av koordinativ förmåga inom judo.

Examinationsformer

Examination sker genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Workshops, praktiska övningar samt föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betygsrapportering:
  • Muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, 5,0 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ges i samarbete med Svenska Judoförbundet.

Kursen motsvarar GIH2LY.