Kursplan

Tränings- och tävlingslära (styrkelyft)

Kurskod
GIH2LW
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen inom styrkelyft
  • reflektera över grundläggande principer för prestationsutveckling och fysisk träning inom styrkelyft
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för olika målgrupper av aktiva styrkelyftare.

Innehåll

I kursen behandlas teoretiska och praktiska metoder för att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsprocesser inom styrkelyft. Applikationer till idrottsfysiologisk och biomekanisk forskning vad gäller optimering av tränings- och tävlingsprocessen betonas särskilt. Speciell tonvikt läggs vid analys av styrkelyft utifrån en teknisk och taktisk synvinkel med syfte att klargöra arbetskraven i styrkelyft.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Workshops, praktiska övningar samt föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

  • Muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ges i samarbete med Svenska Styrkelyftsförbundet.

Kursen motsvarar GIH2LV.