Kursplan

Tränings- och tävlingslära (judo)

Kurskod
GIH2LV
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-02-04.
Reviderad
Reviderad 2021-02-15.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-02-15.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa grundläggande kunskaper inom ämnesområdena tränings- och tävlingslära för optimering av tränings- och tävlingsprocessen inom judo
  • reflektera över grundläggande principer för prestationsutveckling och fysisk träning inom judo
  • lösa specifika uppgifter rörande optimering av tränings- och tävlingsprocessen för olika målgrupper av aktiva judokas.

Innehåll

I kursen behandlas teoretiska och praktiska metoder för att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsprocesser inom judo. Applikationer till idrottsfysiologisk och biomekanisk forskning vad gäller optimering av tränings- och tävlingsprocessen betonas särskilt. Speciell tonvikt läggs vid analys av judo utifrån en teknisk och taktisk synvinkel med syfte att klargöra judons arbetskrav.

Examinationsformer

Kursen examineras genom muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Workshops, praktiska övningar samt föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Betygsrapportering:

  • Muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter, 7,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen ges i samarbete med Svenska Judoförbundet.

Kursen motsvarar GIH2LW och GIH2M5.