Kursplan

Tillämpad rörelse- och prestationsanalys

Kurskod
GIH2G4
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Medicinska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-05-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-05-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • hantera mätutrustning och olika metoder för rörelse- och prestationsanalyser
  • planera, genomföra och utvärdera rörelse- och prestationsanalyser av relevans för tränare
  • kritiskt utvärdera och tolka test- och forskningsresultat från rörelse- och prestationsanalyser samt omsätta dessa i praktiska tillämpningar med fokus på prestationsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar planering, genomförande och analys av rörelser i olika idrotter med fokus på biomekanik (kinematik, kinetik, elektromyografi (EMG)) och prestation. Särskilt fokus läggs på att tillämpa olika biomekaniska mätsystem samt tolka och utvärdera data.

Examinationsformer

Examination sker genom seminarier, muntliga och praktiska redovisningar, tentamen samt skriftlig projektredovisning.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och laborationer samt praktiska individuella övningar och gruppövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG.

För betyget väl godkänd i kursen krävs väl godkänd i båda modulerna.

Betygsrapportering:

  • Grundläggande statistiska metoder för rörelse- och prestationsanalys, 7,5 hp U-VG.
  • Tillämpat projektarbete i motorisk kontroll, lärande och utveckling, 7,5 hp, U-VG.

Förkunskapskrav

  • Rörelsevetenskap 1 - Rörelseförståelse inom motorisk kontroll, lärande och utveckling 15 hp, varav modul Projektarbete i motorisk kontroll, lärande och utveckling 7,5 hp godkänd vid registrering. Dessutom Tränarskap 2 - Grundläggande funktionell anatomi, biomekanik och motorisk kontroll 7,5 hp

Övrigt

Kursen ingår i Tränarprogrammet för hälsa och idrott, 180 hp.