Kursplan

Friluftsliv och bedömning i ämnet idrott och hälsa

Kurskod
GIH2EN
Poäng
12,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-05-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-05-19.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom friluftsliv samt i relation till idrottens former och uttryck
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang inom friluftsliv med relevans för professionsutövandet
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsmoment vars syfte är att utveckla förmågan att utöva friluftsliv med relevans för professionsutövandet
 • diskutera hur friluftsliv kan bidra till hållbar utveckling utifrån ett miljöperspektiv
 • analysera friluftsliv ur ett normkritiskt perspektiv
 • diskutera möjligheter för digital teknologi relevant för undervisning inom friluftsliv
 • problematisera bedömning som begrepp och bedömning av kunskaper och förmågor i skolämnet idrott och hälsa
 • diskutera bedömningars pedagogiska betydelse i skolämnet idrott och hälsa i relation till styrdokument och aktuell forskning.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av området friluftsliv med fokus på allsidig rörelseförmåga, hälsofrämjande och hållbara lärmiljöer samt didaktisk kompetens. Innehållet omfattar följande kunskapsområden:

 • friluftsdidaktik och friluftsteknik i skiftande miljöer och årstider, med betoning på det enkla och nära friluftslivet
 • kartkunskap och orientering
 • simning och livräddning
 • olika former av förflyttning och färd, i skiftande miljöer och årstider
 • friluftsdidaktik med fokus på säkerhetsaspekter
 • friluftsliv som rörelsekultur utifrån perspektiv på hållbarhet, digitalisering och normkritik.

Kursen behandlar också styrdokument för skolämnet idrott och hälsa i grund- och gymnasieskola. De förmågor som framträder i kurs- och ämnesplanernas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav analyseras och problematiseras i förhållande till aktuell forskning och i relation till specifika undervisningssituationer. Betyg- och bedömningsfrågor knutna till idrott och hälsa diskuteras med speciellt fokus på bedömning av kvalitativt skilda nivåer av kunnande samt bedömningars pedagogiska betydelse.

Examinationsformer

Uppgift 1: Kartövningar – grundläggande orientering, 1 hp.
Individuell uppgift. Gestaltande redovisning.
Uppgift 2: Simning och livräddning. 1 hp.
Paruppgift. Gestaltande och skriftlig redovisning.
Uppgift 3: Längdskidåkning. 1 hp.
Gruppuppgift. Gestaltande redovisning.
Uppgift 4: Långfärdsskridsko. 1 hp.
Individuell uppgift. Gestaltande redovisning.
Uppgift 5: Utförsåkning. 1 hp.
Gruppuppgift. Gestaltande redovisning
Uppgift 6: Friluftsliv som samhällsfenomen, rörelsekultur och innehåll i skolan. 4 hp.
Individuell uppgift. Skriftlig inlämningsuppgift.
Uppgift 7: Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa. 3,5 hp.
Individuell uppgift. Skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar, individuellt arbete samt arbete i grupp med handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att erhålla betyget väl godkänd i hela kursen krävs väl godkänd på uppgifterna “Friluftsliv som samhällsfenomen, rörelsekultur och innehåll i skolan“ och “Bedöming och betygsättning i idrott och hälsa“ samt väl godkänd i minst tre av de fem övriga uppgifterna.

Betygsrapportering:

 • Kartövningar – grundläggande orientering, 1 hp, U-VG
 • Simning och livräddning,1 hp, U-VG
 • Längdskidåkning, 1 hp, U-VG
 • Långfärdsskridsko, 1 hp, U-G
 • Utförsåkning, 1 hp, U-VG
 • Friluftsliv som samhällsfenomen, rörelsekultur och innehåll i skolan, 4 hp, U-VG
 • Bedömning och betygsättning i idrott och hälsa, 3,5 hp, U-VG

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Idrott och hälsa 1, Matematik 2a alt 2b alt 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2