Kursplan

Grundläggande styrkelyftsdidaktik

Kurskod
GIH2D5
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Medicinska området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.
Reviderad
Reviderad 2020-05-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-05-20.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för generell teknik i tävlingsgodkända lyft i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • redogöra för de grundläggande principerna för individanpassning av lyftteknik för bästa möjliga biomekaniska och skadepreventiva utförande i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft
  • analysera och diskutera tävlingsregler i styrkelyft ur ett domarperspektiv
  • analysera styrkelyftsteknik ur aspekterna energieffektivitet, rörelsebana, rörelsetid samt uppfyllande av de formella kraven i tävlingsgodkända lyft
  • redogöra för och tillämpa de grundläggande didaktiska modellerna för kunskapsförmedling kring de tekniska aspekterna i de tre tävlingsdisciplinerna för de olika utövarkategorierna
  • redogöra för idrotten styrkelyfts betydelse för uppfyllande av hållbarhetsmål 3 (säkerställa hälsa) i FNs Agenda 2030 i det globala, respektive nationella perspektivet
  • diskutera och problematisera idrotten styrkelyfts ansvar för och möjligheter att främja jämställdhet (hållbarhetsmål 5) och jämlikhet (hållbarhetsmål 10) inom idrottsutövning och samhället i stort.

Innehåll

I kursen belyses de centrala momenten i det tekniska utförandet av tävlingsgodkända lyft i disciplinerna knäböj, bänkpress samt marklyft. Kursen behandlar principer och grunder för individanpassning av tekniken utifrån individuella förutsättningar, behov och mål. Tävlingsregler i respektive disciplin analyseras och diskuteras ur domarens synvinkel. De centrala aspekterna i det tekniska utförandet av tävlingslyft såsom energieffektivitet, rörelsebana, rörelsetid samt uppfyllande av de formella kraven belyses och problematiseras. De grundläggande didaktiska modellerna och deras respektive användningsområden för undervisning i styrkelyftsteknik behandlas och diskuteras. Idrotten styrkelyfts möjligheter att bidra till uppfyllande av hållbarhetsmål 3 det globala, respektive nationella perspektivet diskuteras från flera olika synvinklar med fokus på de vanligaste folksjukdomarna. Kursen behandlar socioekonomiska och köns- och genusrelaterade aspekter av jämställt idrottande och allas rätt och möjlighet att utöva idrott. Idrotten styrkelyfts specifika ansvar och möjligheter att bidra till ökad jämställdhet och jämlikhet inom idrotten och i samhället i stort diskuteras med utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål 5 och 10 samt Riksidrottsförbundets målsättning för inkluderande idrott och trygga idrottsmiljöer.

Examinationsformer

Praktiska redovisningar, seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Workshops, praktiska övningar samt föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Praktiska redovisningar, seminarier, inlämningsuppgifter, 15 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ges i samarbete med Svenska Styrkelyftförbundet.

Kursen kan inte ingå i examen vid Högskolan Dalarna parallellt med Grundläggande judohistoria, judo i samhället och judodidaktik, 15 hp.