Kursplan

Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling

Kurskod
GIE2XG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-09-06.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • redogöra för övergången från linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi för hållbarhet och konkurrenskraft
 • förklara kopplingar mellan cirkulär ekonomi på samhälls-, bransch- och företagsnivå
 • förklara den cirkulära ekonomins relation till industriella verksamheters strategi och affärsmodell

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • identifiera, värdera och analysera industriella verksamheters möjligheter till cirkulär resurseffektivisering
 • identifiera möjliga problem och brister genom analys av verksamhetens resursnyttjandegrad

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över olika förutsättningar för utveckling av industriella verksamheter med cirkulär ekonomi som en väg mot hållbarhet
 • reflektera över betydelsen av delaktighet och engagemang i utvecklingen av en cirkulär ekonomi och dess inverkan på lärande och affärsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar den cirkulära ekonomin och dess systemvillkor, som en del i en hållbar utveckling inom industriella verksamheter. Vidare behandlas slutna kretslopp av mineraler och naturfrämmande ämnen, samt ekosystemtjänster. Kursen belyser den cirkulära ekonomins möjligheter att tillämpa affärsmodeller i cirkulärekonomiska projekt. Vidare behandlar kursen olika metoder och modeller för nulägesbeskrivning, hinderanalys, urvalskriterium, konsekvensanalys och kritisk granskning.

Examinationsformer

 • Projektrapport, 4 hp
 • Seminarier, 1 hp
 • Inlämningsuppgifter, 2,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Projektrapport, U-3-4-5.
Seminarier, U-G
Inlämningsuppgifter, U-G.

När betyget G uppnåtts på seminarier och inlämningsuppgifter bestäms slutbetyget på kursen av betyget på projektet.

Förkunskapskrav

 • Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management, 7,5 hp
 • Industriell ekonomi med kalkylering 7,5 hp eller Industriell ekonomi - grundläggande kurs 7,5 hp

Övrigt

Överlappar GIE2QT.