Kursplan

Industriell ekonomi - Verksamhetsstyrning

Kurskod
GIE2MF
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-02-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-05-11.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra översiktligt för utvecklingen från traditionell ekonomistyrning till processorienterad verksamhetsstyrning
  • redogöra för den processorienterade verksamhetsstyrningens relation till företagets strategi och affärsmodell

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla och, värdera processrelaterad information och baserat på denna analysera företagets processer ur ett verksamhetsstyrningsperspektiv
  • identifiera möjliga problem och brister i företagets verksamhetsstyrning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • reflektera över förutsättningar för styrning av verksamheter med kundfokuserad processorientering i ett hållbarhetsperspektiv.
  • reflektera över betydelsen av delaktighet och engagemang i verksamhetsstyrningen och dess inverkan på lärande och affärsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar processorienterad verksamhetsstyrning, kundfokus, nyckeltal, struktur och kultur. Styrmetodernas syfte är att påverka och förbättra produktivitet och effektivitet men utfallet är ofta osäkert. Det finns inga absoluta lösningar på hur styrningen ska vara utformad för att en verksamhet ska bli framgångsrik och ett viktigt budskap i kursen är att styrning av en verksamhet är komplext. I denna kontext behandlar kursen analys och bedömning av styrningen i olika verksamheter

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 3,5hp
Individuella inlämningsuppgifter, 4hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På inlämningsuppgifterna ges betyget U-3-4-5.
Slutbetyget på kursen ges av en sammanvägning av betygen på delmomenten.

Förkunskapskrav

  • Industriell ekonomi med kalkylering 7,5 hp grundnivå eller Industriell ekonomi - grundläggande kurs 7,5 hp grundnivå samt Industriell ekonomi - Processer och projektledning 7,5 hp grundnivå