Kursplan

Industriell ekonomi - Processer och projektledning

Kurskod
GIE29N
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-06-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-08-24.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för projektledarens roll och ansvar
  • redogöra för vad som kännetecknar att leda tillfälliga arbetsgrupper
  • redogöra för olika angreppssätt för processorientering av en verksamhet
  • redogöra för de olika faserna i en förändringsprocess – identifiering, analys, utveckling och etablering av nya affärsprocesser

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • tillämpa projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, planera och organisera projekt
  • kartlägga och analysera affärsprocesser

Innehåll

Kursen behandlar industriella affärsprocesser samt verktyg och metoder för att planera och leda utvecklings- och förändringsprojekt för verksamhetsutveckling och företagsförnyelse. Teoretiskt behandlar kursen två områden, dels grundläggande begrepp och metoder för projektledning, dels hur processorientering ger möjligheter att styra, förändra och utveckla en verksamhet med avseende på företagets affärsprocesser. Vanligt förekommande metoder för processkartläggning samt att organisera och planera projekt tillämpas genom olika fallstudier under kursen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4 hp
Individuella inlämningsuppgifter, 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På de individuella inlämningsuppgifterna ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Överlappar och kan ej tillgodoräknas i en examen samtidigt som IE1063.