Kurs GIE29N

Industriell ekonomi - Processer och projektledning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för projektledarens roll och ansvar
  • redogöra för vad som kännetecknar att leda tillfälliga arbetsgrupper
  • redogöra för olika angreppssätt för processorientering av en verksamhet
  • redogöra för de olika faserna i en förändringsprocess – identifiering, analys, utveckling och etablering av nya affärsprocesser

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • tillämpa projektledarens verktyg och tekniker för att definiera, planera och organisera projekt
  • kartlägga och analysera affärsprocesser