Kursplan

Industriell ekonomi - logistik och Supply Chain Management

Kurskod
GIE26L
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-30.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och metoder inom produktionslogistik
  • förklara begrepp och redogöra för teorier och modeller som är relaterade till supply chain management.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • göra enklare ekonomiska bedömningar med fokus på totalkostnad och helhetssyn vid olika åtgärder i produktionsflöde och lager
  • beskriva och analysera ett företags försörjningskedja och dess betydelse för företagets lönsamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över etiska och hållbarhetsmässiga aspekter relaterade till logistik och supply chain management

Innehåll

Kursen ger en helhetssyn på företagets försörjningskedja samt produktionsprocessens informationsflöde. Utifrån det tillverkande företagets övergripande styrning, avseende ekonomi, organisation och strategi, studeras förutsättningar och krav för en väl fungerande produktionsprocess med fokus på kundvärde. Teorier om samarbete mellan olika aktörer i försörjningskedjan utgör en viktig del i kursen. Genomförande av interorganisatoriska projekt, som produktutvecklingssamarbete, utgör en sådan typ av samarbeten som diskuteras.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4 hp
Individuella inlämningsuppgifter 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På de individuella inlämningsuppgifterna ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet