Kursplan

Introduktion till svensk kultur och samhälle

Kurskod
GHI2CK
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Historia1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för kulturers komplexitet och deras utveckling som resultat av inre dynamik och yttre påverkan
  • förklara och göra enkla analyser av hur identiteter konstrueras
  • diskutera historiska och samtida interkulturella och multikulturella linjer och utvecklingar i det svenska samhället.

Innehåll

Kursen betonar de faktorer och processer som varit betydande för den svenska kulturens och samhällets utveckling under de senaste 200 åren. Nyckelbegrepp som kultur och samhälle förklaras i förhållande till inre dynamik och yttre påverkan. En viktig del av kursinnehållet handlar om hur kultur skapas eller konstrueras genom diskurser och skilda praxis, till exempel frågan om multikulturalism sett genom immigrations- och integrationspolitiken i Sverige.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande vid seminarier och genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursinnehållet bearbetas genom föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter HI1004.