Kursplan

Franska III: Språkvetenskaplig analys - teori och metod

Kurskod
GFR2X5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-06-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-06-22.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för ett urval teorier och analysmodeller inom fransk språkvetenskap
  • utifrån aktuell språkvetenskaplig forskning identifiera en frågeställning för analys av autentiska språkdata
  • utföra och presentera en analys av autentiska språkdata genom tillämpning av relevanta språkvetenskapliga metoder
  • diskutera och ge konstruktiv respons på andra studenters arbeten.

Innehåll

Kursen utgör en introduktion till språkvetenskaplig analys av autentiska språkdata med fokus på exempelvis språkinlärning, diskursanalys eller korpuslingvistik. Under kursens gång diskuteras aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder. Studenten genomför en självständig analys av språkdata utifrån egna frågeställningar.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Muntliga presentationer

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningen sker på franska. Kurslitteratur på engelska kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
Modul 1: Teorier och analysmodeller - 4,5 hp
Modul 2: Självständig språkvetenskaplig analys - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp; Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp; Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt Franska II: Muntlig franska, 7,5 hp eller Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GFR2KP.