Kursplan

Franska II med didaktisk inriktning

Kurskod
GFR2R4
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2021-09-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-09-06.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar sina kunskaper i det franska språket och om franskspråkig litteratur, samtidigt som den studerande förbereder sig för en framtida yrkesprofession som språklärare. Ytterligare ett övergripande mål är att den studerande utvecklar självständighet i studierna och förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och förklara olika grammatiska strukturer inom det franska språket samt reflektera över hur dessa hanteras i en undervisningssituation
 • tillämpa sina kunskaper i fransk grammatik i egna texter
 • sammanfatta en längre text på franska
 • redogöra för grammatiska skillnader mellan franska och svenska samt hur dessa kan förklaras för elever
 • översätta texter med olika karaktär från svenska till franska med språklig säkerhet.

2.
Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för huvuddragen i lingvistikens historia, särskilt den franska lingvistiken
 • redogöra för grundläggande begrepp inom allmän och fransk lingvistik
 • beskriva olika aspekter av teorier, metoder och material som är centrala inom lingvistiken
 • på franska författa en kortare akademisk text inom lingvistikens område enligt vedertagna akademiska konventioner
 • visa en god språklig kompetens i franska såväl skriftligt som muntligt
 • visa ett kritiskt förhållningssätt till olika former av kunskapskällor.

3.
Muntlig franska, 5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på franska kunna:

 • analysera och reflektera kring språklig variation med hänsyn till språkliga register och sociolekter
 • redogöra för och diskutera uttalsvariationer i olika delar av den fransktalande världen
 • uttrycka sig muntligt i olika situationer och anpassa språket till olika sammanhang
 • redogöra för och diskutera strukturen i olika typer av debatter och muntliga anföranden
 • argumentera muntligt på ett övertygande sätt
 • kritiskt reflektera över vilka normer som karakteriserar den muntliga franska som lärs ut i svenska språkklassrum.

4.
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 5,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på franska kunna:

 • diskutera olika genrer och strömningar inom 1600-, 1700- och 1800-talens franska litteraturhistoria
 • analysera, diskutera och förstå ett urval romaner, pjäser och dikter från 1600- till 1800-talet
 • diskutera centrala litterära begrepp och visa förmåga att använda dem i relevanta sammanhang
 • muntligt och skriftligt utföra litteraturvetenskapliga analyser av lyrik, dramatik och prosa, samt reflektera över såväl form som innehåll
 • visa förmåga att självständigt färdigställa ett skriftligt arbete som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring skrivprocessen
 • kritiskt använda olika former av kunskapskällor
 • reflektera över den egna inlärningen
 • kritiskt reflektera över vilken typ av franska litterära texter som förekommer i läromedel i franska för svensk skola.

5.
Språkdidaktik II A, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisningen bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med stöd i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
 • visa kunskaper om bedömning av elevers språklärande med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
 • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i franska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till grund- och gymnasieskolans styrdokument
 • visa kunskap om olika former av digitala verktyg och hur de kan användas i språkundervisningen för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande.

6.
Språkdidaktik II B, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förmåga att självständigt välja relevant innehåll och arbetssätt i språkundervisningen i relation till såväl elevers olika förutsättningar och behov som till skolans styrdokument och till relevant forskning
 • visa fördjupade kunskaper om den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) och förmåga att göra relevanta bedömningar av elevers språkfärdigheter i relation till GERS och till skolans styrdokument
 • visa fördjupade kunskaper om användning av digitala verktyg i språkundervisningen, den digitala utvecklingens betydelse för språkundervisningens innehåll och arbetsformer, samt förmåga att kritiskt och didaktiskt tillämpa digitala verktyg i språkundervisning med utgångspunkt i relevant språkdidaktisk forskning
 • visa kunskaper om centrala språkdidaktiska forskningsområden och forskningsmetoder
 • visa förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat problemområde som är kopplat till språkundervisningen inom grund- och/eller gymnasieskola samt visa förmåga att utveckla en metod för att undersöka frågan
 • visa förmåga att förbereda, leda och utvärdera en diskussion kring valda delar av kurslitteraturen.

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp
Delkurs 2. Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 5,5 hp
Delkurs 3. Muntlig franska, 5,5 hp
Delkurs 4. Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 5,5 hp

De studerande läser sedan en av de två didaktiska delkurserna:
Delkurs 5. Språkdidaktik II A, 6 hp
Delkurs 6. Språkdidaktik II B, 6 hp
De studerande som läser franska som sitt första ämne OCH de studerande som har läst ett annat ämne än språk som första ämne läser delkurs 5, Språkdidaktik II A.
De studerande som har läst ett annat språk som första ämne läser delkurs 6, Språkdidaktik II B.

Delkurser

1.
Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar ett fördjupat studium av fransk grammatik. Kursen innehåller varierade skriftliga samt grammatiska övningar, både av styrd och friare karaktär. Dessutom ingår övning i översättning.

2.
Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 5,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller en introduktion till både allmän och fransk lingvistik. Delkursen innehåller även en introduktion till vetenskapligt skrivande på franska. Den studerande producerar en kortare akademisk text på franska och granskar kritiskt en annan studerandes text.

3.
Muntlig franska, 5,5 högskolepoäng

Kursen innehåller studier av hur uttalet varierar i olika geografiska områden av den fransktalande världen. Den innehåller också studier av språklig variation med avseende på språkliga register och sociolekter samt övningar i att förstå olika varianter av talad franska och i att uttrycka sig på franska i olika situationer. Kursen innehåller också studier av olika typer av debatter och muntliga anföranden och övningar i att argumentera muntligt på franska.

4.
Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 5,5 högskolepoäng

Delkursen omfattar studium av fransk litteratur (romaner, pjäser och poesi) från 1600-talet till och med 1800-talet. I delkursen ingår litteraturhistoria och litterär analysteknik. Litteraturen behandlas också i skenet av Frankrikes historiska och sociala utveckling.

5.
Språkdidaktik II A, 6 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett viktigt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare. Detta är utgångspunkt till reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk. I delkursen ingår också studier av hur digitala verktyg kan användas i språkundervisningen liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial. Delkursens innehåll kopplas till de övriga studierna i franskämnet och till den framtida yrkesrollen.

6.
Språkdidaktik II B, 6 högskolepoäng

Delkursen innebär ett fördjupat studium av språkdidaktiska teorier och forskning med särskilt fokus på digitaliseringens betydelse för språkundervisningen, för såväl ämnets innehåll som dess undervisningsformer. Den studerande uppövar sin förmåga att självständigt planera, genomföra och utvärdera språkundervisningen samt att använda och kritiskt ta ställning till digitala verktyg som resurs för elevers lärande. Den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS) studeras i ett bedömningsperspektiv, och den studerande får även praktisk övning i hur den kan användas i bedömningen av elevers kunskaper och färdigheter i relation till skolans styrdokument. Den studerande introduceras också till centrala forskningsområden och forskningsmetoder inom språkdidaktik och uppövar sin förmåga att formulera en relevant forskningsfråga inom ett avgränsat område samt att beskriva en relevant metod för att besvara frågan.

Examinationsformer

Delkurs 1: Kursen examineras kontinuerligt genom skriftliga inlämningsuppgifter samt genom ett skriftligt prov.
Delkurs 2: Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, ett skriftligt prov och en kortare akademisk text.
Delkurs 3: Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar och skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 4
: Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt ett skriftligt prov.
Delkurs 5: Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar samt skriftliga reflekterande texter.
Delkurs 6: Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga redovisningar samt skriftliga reflekterande texter.

Arbetsformer

Kursen genomförs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. All undervisning sker på franska, med undantag av vissa gemensamma moment i språkdidaktik som sker på svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Delkurs 1:
Modul 1: Skriftlig språkfärdighet, grammatik - 4 hp
Modul 2: Skriftlig språkfärdighet, skriftliga inlämningsuppgifter - 3,5 hp
Delkurs 2:
Modul 1: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, begrepp och teorier inom lingvistik - 2,5 hp
Modul 2: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, akademiskt skrivande - 3 hp
Delkurs 3:
Modul 1: Muntlig franska, aktivt deltagande i seminarier och muntliga redovisningar - 4 hp
Modul 2: Muntlig franska, skriftliga inlämningsuppgifter - 1,5 hp
Delkurs 4:
Modul 1: Franskspråkig litteratur, muntlig redovisning - 1,5 hp
Modul 2: Franskspråkig litteratur, skriftlig redovisning - 4 hp
Delkurs 5:
Modul 1: Språkdidaktik II A, muntlig och skriftlig redovisning - 6 hp
Delkurs 6:
Modul 1: Språkdidaktik II B, muntlig och skriftlig redovisning - 6 hp

Förkunskapskrav

 • Franska I med didaktisk inriktning, 30 hp, varav 22,5 hp godkända vid registrering inklusive delkurserna Skriftlig språkfärdighet och Språkdidaktik

Övrigt

Ersätter GFR2JD.

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Kursen innehåller två till tre fältdagar vid en grund- eller gymnasieskola, samt obligatorisk närvaro vid campus under maximalt tre dagar.