Kursplan

Franska III: Franskspråkig litteratur och litteraturanalys

Kurskod
GFR2KN
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-11-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-11-11.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten på franska kunna:

  • analysera, tolka och diskutera ett urval litterära verk från den fransktalande världen
  • diskutera och problematisera den fransktalande världen och olika aspekter av “la Francophonie“
  • analysera och problematisera historiska, kulturella, litterära och lingvistiska aspekter i dessa länder/regioner
  • tillämpa litteraturvetenskapliga metoder
  • visa förmåga att självständigt färdigställa en kortare uppsats som möter grundläggande litteraturvetenskapliga krav samt reflektera kring skrivprocessen.

Innehåll

I kursen studeras ett urval skönlitterära verk i relation till fransktalande länders historiska och sociala utveckling. Kursen innehåller ett studium av den fransktalande världen ur historisk, litterär, kulturell och språklig synvinkel. Kursen behandlar även litteraturvetenskapliga metoder.

Examinationsformer

Kursen examineras kontinuerligt genom aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt genom en kortare uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i obligatorisk seminarieform. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftliga inlämningsuppgifter och en kortare uppsats - 5,5 hp
Modul 2: Seminarier - 2 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp; Franskspråkig litteratur II: Fram till 1900, 7,5 hp; Franska II: Introduktion till lingvistik och akademiskt skrivande, 7,5 hp samt Franska II: Muntlig franska, 7,5 hp eller Franska: Kultur och samhälle II, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter GFR27D.