Kursplan

Franska: Förberedande kurs III

Kurskod
GFR2HY
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2020-09-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-04.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera muntligt och skriftligt i vardagliga sammanhang på franska
  • tillämpa basfärdigheter i fransk grammatik i grammatiska analyser och därmed visa kunskaper i det franska språkets uppbyggnad
  • läsa huvudinnehållet i kortare autentiska texter och svara på frågor om dessa
  • skriva egna korta texter på franska
  • visa baskunskaper om det franska samhället liksom om den fransktalande världen.

Innehåll

Kursen syftar till att vidareutveckla grundläggande kunskaper i franska språket. Den innehåller ett varierat studium av det franska språket. I detta ingår övningar i att förstå talad franska, uttals- och kommunikationsträning, textläsning, arbete med ordförråd och med skriftlig färdighet. Det skriftliga momentet omfattar både grammatikstudium och skrivning av friare slag. Kulturella aspekter av den fransktalande världen behandlas också.

Examinationsformer

Kursen examineras fortlöpande genom den muntliga prestationen på seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och inspelningsuppgifter, samt genom en avslutande tentamen.

Arbetsformer

Arbetsformerna är seminarierna som är centrala för kursen och där studenten förväntas delta aktivt. Vissa studieuppgifter förutsätter förmåga att samarbeta med övriga kursdeltagare. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på modul 1 och 2.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig examination – 3,5 hp
Modul 2: Skriftlig examination - 4 hp

Förkunskapskrav

  • Franska: Förberedande kurs II, 7,5 hp på grundnivå

Övrigt

Ersätter FR1081.