Kursplan

Vetenskapligt tänkande och skrivande

Kurskod
GFI282
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Filosofi (FIA)
Ämnesgrupp
Filosofi
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för forskningsprocessens innehåll och grunder som exempelvis källkritik, forskningsetik och forskaretik, argumentationsanalys och vetenskaplig analys
  • redogöra för begrepp och teorier inom kunskapsteori, vetenskapsteori och vetenskaplig metod samt visa förmåga att utifrån ett kritiskt perspektiv tillämpa dessa i förhållande till olika vetenskapliga områden och problem
  • reflektera över att vetenskapliga problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv, metoder och traditioner
  • kritiskt förhålla sig till vetenskapliga resultat, samt muntligen och skriftligen kommunicera på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Kursen är en introduktion till vetenskapligt tänkande och skrivande. I kursen behandlas och diskuteras vetenskap utifrån ett flertal olika nivåer, från vetenskapsteori till datainsamling där fokus ligger på vad som utmärker vetenskaplighet i den vetenskapliga processen. Vetenskapsteoretiska begrepp och teorier, som exempelvis sanning, hypotes, hermeneutik och falsifikationism diskuteras och problematiseras såväl som mer grundläggande forskningsetiska aspekter som plagiering och källriktighet. Dessutom introduceras olika metoder för empirisk forskning där studenterna ges möjlighet att via övningar tillämpa och kritiskt reflektera kring de olika metodernas fördelar och nackdelar.

Examinationsformer

Examination sker i form av aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter och ett avslutande skriftligt pm.

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U–G.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet