Kursplan

Ellära

Kurskod
GET2K5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Elektroteknik (ETA)
Ämnesgrupp
Elektroteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-12-17.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Redogöra för de grundläggande ström- och spänningslagarna.
  • Beskriva och använda mätmetoder för likströms- och växelströmskretsar.
  • Analysera och göra beräkningar på likströms- och växelströmskretsar.
  • Redogöra för olika komponenters inverkan i likströms och växelströmskretsar.
  • Redogöra för och använda metoder för sinusformad växelström.
  • Redogöra för grunder i elektriska och magnetiska fält, samt trefasteknik i elkraftöverföring.

Innehåll

Kursen inleds med Kirchhoffs lagar för ström och spänning, samt grundläggande mätteknik för likströmskratsar. Begrepp som aktiva och passiva tvåpoler införs och används. Metoder för analys av likströms- och växelströmskretsar införs. Vidare behandlas generell växelström och sinusformad växelström.
Funktionen hos olika komponenter, som resistor, kondensator, spole och vissa halvledarelement, i elektriska kretsar behandlas. Metoder för sinusformad växelström i elektriska kretsar behandlas grundligt. Grunder i trefasteknik för användande i kraftelektrotekniken, samt elektriska och magnetiska fält behandlas som avlutning av kursen.

Examinationsformer

Skriftliga tentamina, del 1 & 2, 2 hp respektive 4 hp
Laborationer, del 1 & 2, 0,5 hp respektive 1hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

För laborationer används betygskala U-G.

För tentamina används betygsskala, U, 3, 4, 5.

En sammanvägning av de skriftliga tentamina styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Envariabelanalys 7,5 hp grundnivå

Övrigt

Ersätter ET1023 och ET1025.