Kursplan

Engelskspråkig litteratur

Kurskod
GEN2VE
Poäng
12 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2022-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för ideologikritiska perspektiv på skönlitteratur och på analys av formella och narrativa drag i skönlitteratur
  • reflektera över den komplexitet som kännetecknar samhälleliga företeelser relaterade till nationell, social och kulturell identitet, samt litteraturens roll i att belysa dessa företeelser
  • analysera litteratur från den engelskspråkiga världen med hjälp av relevant litterär terminologi och argumentera för sina egna tolkningar av litterära verk på ett korrekt, tydligt och sammanhängande sätt, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen består av två moduler.
Modul 1: Form och funktion

I modulen introduceras perspektiv på skönlitteratur som fokuserar på litterär form. Formrelaterade aspekter såsom berättartakt och -perspektiv, poetisk struktur, dramaturgiska tekniker och litterära grepp behandlas.
Modul 2: Litteratur, identitet och kultur

I modulen introduceras ideologiska perspektiv på skönlitteratur. Modern och samtida prosa, poesi och drama i huvudsak från Storbritannien, Irland, Nordamerika och Oceanien behandlas.

Examinationsformer

  • Aktivt deltagande i seminarier
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • En avslutande skriftlig tentamen för vardera modul

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda modulerna.

Betygsrapportering:
  • Form och funktion - 6 hp
  • Litteratur, identitet och kultur - 6 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Kursen ersätter EN1120.