Kursplan

Engelska för specifika ändamål: Muntlig kommunikation på interkulturella arbetsplatser

Kurskod
GEN2S2
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2021-11-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-09.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden genom att utveckla deras förståelse av muntlig kommunikation i globala sammanhang. Efter avslutad kurs ska studenten, på engelska, kunna:

  • använda grundläggande färdigheter i muntlig diskussion på engelska
  • kommunicera sina åsikter klart och tydligt, samt bemöta andras uppfattningar
  • söka efter aktuell information och presentera den i kort och koncis form, samt reflektera över informationen i gruppdiskussioner
  • beskriva språklig variation och register i engelskan och hur dessa fungerar genom att analysera olika kommunikationssituationer
  • använda presentationsteknik
  • beskriva relevanta aspekter av interkulturella arbetsplatser
  • kommunicera och motivera sina egna idéer och tolkningar av kursmaterial
  • diskutera olika aspekter av interkulturell kommunikation och hur dessa kan tillämpas i den kommande yrkesverksamheten.

Innehåll

I kursen får studenterna möjligheter att delta i övningar där de får utforska olika sätt att kommunicera på arbetsplatser. Kursen har en
praktisk inriktning som innebär att studenterna arbetar med kursinnehåll genom analyser och diskussioner. Kursen ger dessutom studenten möjlighet att anpassa uppgifterna så att de blir relevanta för de egna behoven.
Kursen är indelad i två moduler där den första fokuserar på kommunikation i globala sammanhang och den andra fokuserar på olika aspekter av kommunikation på interkulturella arbetsplatser, med fokus på engelska.

Examinationsformer

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, inlämningsuppgifter, en muntlig presentation och ett skriftligt projekt.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Betygsrapportering:
Modul 1: Muntlig kommunikation - 3 hp
Modul 2: Interkulturella arbetsplatser - 4,5 hp

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet samt Engelska 6. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Övrigt

Engelska 6 motsvarar GERS nivå B2.

Kursen ersätter EN1109.