Kursplan

Engelska för lärare, 45 hp (1-45 hp), åk 7-9 - ingår i Lärarlyftet II

Kurskod
GEN222
Poäng
45 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2018-03-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-22.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar goda kunskaper i det engelska språket och om engelskspråkig kultur och litteratur samt utvecklar både teoretiska kunskaper och metodiska verktyg för att kunna verka i sin yrkesprofession som språklärare. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar självständighet i studierna, samt förmåga att reflektera över det egna lärandet. Detta innebär att den studerande fördjupar och breddar sina ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kunskaper. Den studerande utvecklar även sin förmåga att bemöta nyanlända elever och elever med behov av särskilt stöd, samt sin förmåga att medvetet reflektera kring genusperspektiv och att använda IT i språkundervisningen.

Delkurser

1.
Engelskspråkig ungdomslitteratur, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • analysera ett antal samtida litterära verk för och om ungdomar och kunna problematisera dem ur ett multikulturellt perspektiv
 • visa grundläggande textanalysförmåga och kunna, i tal och skrift, kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av verken med hjälp av litterära begrepp
 • i tal och skrift redogöra för och tillämpa vetenskapliga begrepp i ungdomslitteraturstudier
 • författa en argumenterande uppsats enligt grundläggande vetenskapliga form- och innehållsliga krav
 • visa förståelse för hur ungdomslitteratur kan användas i undervisning om såväl det engelska språket som om kulturella företeelser.

2.
Teman i samtida engelskspråkiga filmer, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • reflektera över de olika sätt filmer kommunicerar och skapar mening och betydelse i olika sociala och kulturella sammanhang
 • muntligt och skriftligt kommunicera och diskutera egna och andras tolkningar av film
 • diskutera och problematisera hur film används i språkundervisning.

3.
Engelsk språkdidaktik l, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över styrdokumentens innehåll för ämnet engelska i grundskolan
 • redogöra för och tillämpa centrala språkdidaktiska teorier
 • motivera val av innehåll och arbetssätt i den egna engelskundervisningen
 • muntligt och skriftligt diskutera elevers språklärande
 • visa god förtrogenhet med och kunna reflektera över val av innehåll och förhållningssätt i utbildning för nyanlända elever med olika kulturell bakgrund
 • muntligt och skriftligt reflektera över den egna undervisningen där flerspråkighet och mångfald ses som en tillgång.

4.
Engelsk skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • visa grundläggande förståelse för det engelska språkets variation och bruk i olika sammanhang
 • visa insikt om hur engelska används skriftligt i olika situationer och genrer och anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • redogöra för engelsk språkstruktur och idiomatik samt tillämpa grundläggande grammatik- och skrivregler
 • revidera en text på grundval av andras återkoppling samt läsa andras texter kritiskt och ge relevanta och konstruktiva kommentarer
 • använda olika resurser som redskap för kontinuerlig och fortsatt språkutveckling
 • använda källdokumentation och följa olika konventioner för källhänvisning inom litteraturvetenskap och lingvistik.

5.
Engelsk språkdidaktik ll, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • visa fördjupad förståelse för elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att bemöta elever i behov av särskilt stöd och gynna elevers språkutveckling
 • visa god förståelse för bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
 • diskutera och reflektera över de språkdidaktiska frågorna vad, hur och varför i relation till val av innehåll och arbetssätt i språkundervisning
 • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i engelska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
 • redogöra för olika former av informations- och digitala hjälpmedel för att utveckla ämnets innehåll och undervisningsformer såväl som elevernas lärande, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget lärande.

6.
Engelsk skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande på engelska kunna:

 • visa fördjupad förståelse för det engelska språkets variation och bruk i olika sammanhang
 • visa fördjupad insikt om hur engelska används skriftligt i olika situationer och genrer och anpassa sitt skriftspråk till den stilnivå som olika situationer kräver
 • visa fördjupad förståelse för engelsk språkstruktur och idiomatik samt tillämpa grundläggande grammatik- och skrivregler
 • revidera en text på grundval av andras återkoppling samt läsa andras texter kritiskt och ge relevanta och konstruktiva kommentarer
 • använda olika resurser som redskap för kontinuerlig och fortsatt språkutveckling
 • använda källdokumentation och följa olika konventioner för källhänvisning inom litteraturvetenskap och lingvistik.

Innehåll

Kursen består av sex delkurser.

Delkurser

1.
Engelskspråkig ungdomslitteratur, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar samtida engelskspråkig litteratur för ungdomar och om ungdomen. Textanalys med hjälp av grundläggande litterära begrepp står i centrum. Denna främjar såväl stilistisk medvetenhet som kritiska och analytiska färdigheter. Urvalet texter syftar till att belysa bland annat litteraturens roll i att reflektera över men också forma synen på identitet. Det multikulturella samhället är ett viktigt begrepp i kursen och aspekter av identitet såsom genus, sexualitet och etnicitet beaktas särskilt.

2.
Teman i samtida engelskspråkiga filmer, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar samtida engelskspråkiga filmer, vilka belyser aktuella teman såsom identitet, alienation, genus, sexualitet och etnicitet. Film som ett digitalt hjälpmedel i undervisning och lärande kommer att diskuteras i delkursen. Filmens roll i det engelskspråkiga klassrummet kommer att belysas och utgör en utgångspunkt för diskussion kring varierade arbetssätt och arbetsformer i undervisningen.

3.
Engelsk språkdidaktik l, 7,5 högskolepoäng

Delkursen tar upp centrala teorier inom språkdidaktiken, vilka diskuteras i relation till kunskapskrav och bedömning i ämnet engelska. Studiet av olika teorier om språklärande varvas med diskussioner kring arbetsformer, val av innehåll, bedömning och betygssättning. I fokus sätts elevers förmåga att kommunicera på målspråket, vilket omfattar receptiva, produktiva och interaktiva färdigheter. Delkursen behandlar också hur elever utvecklar en medvetenhet om språket, sin egen identitet och sitt eget lärande.

4.
Engelsk skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras engelska språkets variation och funktion i olika skriftliga kommunikativa situationer. Övningar i processkrivning, peer-granskning och uppsatsskrivning samt fri skriftlig produktion ingår.

5.
Engelsk språkdidaktik ll, 7,5 högskolepoäng

Delkursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. I delkursen behandlas bland annat medvetenhet om den studerandes egen språkinlärning, språkanvändning, förhållningssätt vad gäller undervisningsmöjligheter utifrån ett flerspråkig - och mångfaldsperspektiv samt hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av elevers förutsättningar och särskilda behov samt bedömning och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i delkursen. I delkursen ingår också studier av hur informations -och digitalteknik kan användas i språkundervisning och språkinlärning, liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial.

6.
Engelsk skriftlig språkfärdighet II, 7,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar grundläggande delar av den engelska grammatiken med tillämpningsövningar som tar sin utgångspunkt i autentiska texter med olika typer av grammatiska problem.

Examinationsformer

I delkurs 1 sker examination genom kontinuerlig bedömning av den studerandes muntliga framställningar och aktiva seminariedeltagande samt genom en vetenskaplig uppsats.
I delkurs 2, 3, 4, 5 och 6 sker examination genom kontinuerlig bedömning av den studerandes muntliga och skriftliga framställningar samt aktivt seminariedeltagande.

Arbetsformer

Undervisning bedrivs i form av föreläsningar samt nätbaserade obligatoriska seminarier där den studerande ska delta aktivt. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betygsrapportering:
Moment 1: Engelskspråkig ungdomslitteratur - 7,5 hp
Moment 2: Teman i samtida engelskspråkiga filmer - 7,5 hp
Moment 3: Engelsk språkdidaktik I - 7,5 hp
Moment 4: Engelsk skriftlig språkfärdighet I - 7,5 hp
Moment 5: Engelsk språkdidaktik II - 7,5 hp
Moment 6: Engelsk skriftlig språkfärdighet II - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen

Övrigt

Denna utbildning är en uppdragsutbildning och får endast sökas av lärare som deltar i lärarfortbildningen enligt Förordning (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande. Se Skolverkets webbplats http://www.skolverket.se/fortbildning.
Den som söker till denna kurs utan godkännande från skolhuvudmannen är inte behörig att delta och riskerar att få avbryta utbildningen.

Ersätter EN1125.