Kursplan

Solenergi

Kurskod
GEG2ZQ
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1GXX
Fastställd
Fastställd 2022-12-20.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-12-20.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva tillgång, variation och kvantitet av solstrålning i Sverige och världen
  • utföra enkla solstrålsberäkningar som underlag för dimensionering av solcells- och soltermiska anläggningar
  • redogöra för de olika systemkomponenternas funktion och arbetsprincip i en solcellsanläggning och soltermisk anläggning
  • utföra beräkningar och dimensioneringar av fristående och nätkopplade solcellsanläggningar manuellt och med hjälp av ett simuleringsprogram.

Innehåll

Kursen behandlar solstrålningens potential och fördelning över tid och beroende på det geografiska läget. Kursen innehåller en introduktion till solvärme och solvärmesystem men fokuserar mest på  nätanslutna eller fristående solcellsanläggingar. Anläggningars komponenter och uppbyggnad gås igenom. Manuell dimensionering och dimensionering med hjälp av beräkningsverktyg är viktiga delar av kursen.

Examinationsformer

  • Inlämningsuppgifter
  • Projekt

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–G.

Betyg rapporteras enligt följande:

  • Inlämninguppgifter - 5 hp | U–G
  • Projekt - 2,5 hp | U–G

Behörighet

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.