Kursplan

Energieffektivisering

Kurskod
GEG2UE
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-01-27.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-15.

Lärandemål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
 • kategorisera och utföra beräkningar på energianvändning i byggnader
 • föreslå och motivera relevanta energibesparande åtgärder
 • redogöra för hur man utför en energibesiktning av en byggnad
 • genomföra beräkningar på såväl komponenter som delsystem i olika typer av industriella verksamheter och göra en bedömning av energisparpotentialen
 • redogöra för vilken typ av information och statistik som behöver samlas in för att kunna göra en energianalys av en verksamhet
 • analysera och motivera energieffektiviseringsåtgärder i verksamheter och byggnader med relevanta beräkningsmetoder
 • genomföra en energikartläggning på ett företag inkluderat nulägesanalys och åtgärdsförslag i syfte att effektivisera energianvändningen

Innehåll

I kursen behandlas energianvändning i byggnader och verksamheter, såväl vad gäller energi för värme, kyla och elanvändning för verksamhet och drift. Här ges grunden för olika typer av energieffektiviseringsåtgärder i föreläsningar samt efterföljande övningsuppgifter.

I kursen görs en energiberäkning och en energideklaration av byggnader som redovisas genom individuella rapporter samt en energikartläggning av en verksamhet som sammanfattas i en delad rapport där man gemensamt analyserar, räknar på och bedömer åtgärder för energieffektivisering.

Uppgifterna som genomförs följer svensk lagstiftning och regelverk där så är tillämpligt.

Examinationsformer

 • Individuella skriftliga rapporter 2 hp
 • Aktivt deltagande och skriftlig rapport 2 hp
 • Skriftlig salstentamen 3,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar och semiarier.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Rapporter (U/G)
Betygssättning av kursen sker genom den skriftliga salstentamen.

Förkunskapskrav

 • Installationsteknik och dimensionering 7,5 hp
 • Termodynamik, 7,5 hp

Övrigt

Ersätter EG2001.