Kursplan

Utvecklingsprojekt, tillverkning av en solfångare

Kurskod
GEG2JP
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2020-09-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-30.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp som utgör förutsättningar för konstruktion och funktion av en solfångare i ett värmesystem
  • redogöra för materialval för en kostnadseffektiv konstruktion.
  • redogöra för systemaspekter som påverkar effektiviteten av en solfångare.
  • utföra grundläggande beräkningar och simuleringar avseende utformning av solvärmeanläggningar.
  • praktiskt tillverka en solfångare.
  • utvärdera en solfångares tekniska prestanda i laboratorieuppställning.
  • utföra beräkningar och utvärdera en solfångare både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.
  • sammanställa och redovisa resultat muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen behandlar solvärmeteknikens grundläggande begrepp samt solvärmens funktion och möjligheter i ett värmesystem. Frågor om hur man ökar solvärmeandelen i värmesystem samt hur energin lagras kommer att behandlas. Simuleringsprogram kommer att användas för att designa och optimera solvärmesystemet. En solfångare kommer att konstrueras teoretiskt med hänsyn till den energitekniska funktionen, kostnadseffektiviteten samt materialtekniska aspekter. Solfångaren ska sedan tillverkas och utvärderas.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (3 hp)
Skriftlig rapport (2 hp)
Inlämningsuppgift (1,5 hp)
Muntlig presentation (1 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift, rapport och muntlig presentation ger U eller G. Det samlade betyget för kursen bestäms av betyget på tentamen och ett godkänt betyg i alla moment krävs för slutbetyg i kursen.

Förkunskapskrav

  • Introduktion till hållbara energisystem, 3,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ersätter Utvecklingsprojekt, konstruktion och tillverkning av en solfångare del 1, EG1007, samt del 2, EG1008.