Kursplan

Förnybar kraftgenerering

Kurskod
GEG29L
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Energiteknik (MÖY)
Ämnesgrupp
Energiteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2019-04-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-06-15.

Lärandemål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för koncept och teknologier för elkraftgenerering med grund i vanligt förekommande förnybara energikällor (1)
  • visa förståelse för sambandet mellan och egenskaperna för processer, medier och tekniska system (2)
  • utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan vid kraftgenerering (3)
  • analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande förnybar kraftgenerering, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund (4)
  • utifrån en frågeställning rörande delsystem eller mikrosystem som bygger på förnybar energiteknik självständigt utföra en väl avgränsad projektuppgift, av erhållna resultat dra rimliga slutsatser och skriftligt redogöra för dessa med referens till problemformuleringen. (5)

Innehåll

Kursen behandlar teoretiska grunder, anläggningar och del/hjälpsystem för kraftgenerering ur vanligt förekommande förnybara energikällor, med fokus på vind och solkraft, samt deras roll i energisystem i stort, främst i Sverige men också internationellt.

Grundläggande fysikaliska principer för elproduktion från vind- våg- vatten- och solkraft gås igenom.

Dynamisk genereringsteknik med huvudsaklig tillämpning mot vatten-, vind- och vågkraft tas upp, liksom projektering och produktionsförutsättningar.

Vidare behandlas solcellssystem, deras uppbyggnad av olika celltyper och driftkarakteristik som konsekvens av kraftelektroniska system och produktionsmässiga förutsättningar vid anslutning till elnät respektive principer för hur delsystem eller mikrosystem kan utformas för att tillgodose elbehovet i olika exempel som enskilda hushåll, byar, näringar, industriell produktion mm.

Examinationsformer

• Skriftlig tentamen om vind- och solkraft 3 hp (mål 1-4)
• Inlämningsuppgifter om vattenkraft 1,5 hp (mål 1-4)
• Projektuppgift om 3 hp (mål 5).

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
Inlämningsuppgift och projektarbete U-G-VG.
Kursens slutbetyg baseras på en samlad bedömning alla uppgifter.

Förkunskapskrav

  • Elkraftteknik 7,5 hp grundnivå, Strömningslära, 7,5 hp grundnivå och Termodynamik 7,5 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Ersätter EG2010.