Kurs GEG29L

Förnybar kraftgenerering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Den studerande ska efter avslutad kurs kunna:

  • redogöra för koncept och teknologier för elkraftgenerering med grund i vanligt förekommande förnybara energikällor (1)
  • visa förståelse för sambandet mellan och egenskaperna för processer, medier och tekniska system (2)
  • utvärdera produktionsmässiga förutsättningar och miljöpåverkan vid kraftgenerering (3)
  • analysera, lösa och värdera resultaten av verklighetsnära kvantitativa problem rörande förnybar kraftgenerering, med utgångspunkt i matematiska modeller på naturvetenskaplig grund (4)
  • utifrån en frågeställning rörande delsystem eller mikrosystem som bygger på förnybar energiteknik självständigt utföra en väl avgränsad projektuppgift, av erhållna resultat dra rimliga slutsatser och skriftligt redogöra för dessa med referens till problemformuleringen. (5)