Kursplan

Geoteknik och konstruktionsteknik betong

Kurskod
GBY2V9
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2022-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-01.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för jordarternas egenskaper
 • beskriva spänningstillståndet i jord
 • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
 • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
 • visa förståelse för orsaker till stabilitetproblem i slänter
 • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnadsverk och vägar.
 • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder
 • dimensionera konstruktioner i betong

Innehåll

Kursen behandlar jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning, spänningar i jord, deformationsegenskaper och hållfasthet . Inom jordmekaniken behandlas sättningar, spänningar i brottstadiet, bärighet, jordtryck och släntstabilitet. Grundläggningsmetoder för byggnader, broar och vägar behandlas också.

Utformning och dimensionering av konstruktionselement i betong ingår. Bärande konstruktioners säkerhet och funktion behandlas.

Examinationsformer

 • Salstentamen 6 hp
 • Laborationsredovisning 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och laborationer.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5

Salstentamen U-3-4-5.
Laboration, U-G.
Betyget styrs av salstentamen.

Förkunskapskrav

 • 90 hp i Byggteknik - Högskoleingenjörsprogrammet

Övrigt

Ersätter BY2010