Kurs GBY2V9

Geoteknik och konstruktionsteknik betong

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas egenskaper
  • beskriva spänningstillståndet i jord
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • visa förståelse för orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnadsverk och vägar
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder
  • dimensionera konstruktioner i betong