Kursplan

Arbetsplatsförlagd utbildning

Kurskod
GBY2V6
Poäng
10 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Akademi
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-08-01.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig grundläggande kunskaper i arbetsplatsens organisatoriska uppbyggnad, arbetsuppgifter kopplade till ledarrollen, kalkylering och anbudsförfarande, uppföljning samt avslutning av projekt.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • Beskriva vilka yrkesroller som ingår i företagets organisation samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsfrågor som är kopplade till dessa olika roller.
  • Analysera och redovisa ledarens roll inom förvalting eller byggarbetsplatsen.
  • Redogöra för rutinerna kring företagets anbudsprocess innefattande mängdberäkning, prissättning, resursplanering, och anbudsformulering.
  • Redogöra för rutiner som: planeringsarbete, mötesrutiner, kvalitets- miljö- arbetsmiljöarbete, prognoser samt ansvarsfrågor.
  • Analysera och redovisa avslut av projekt med avseende på: uppföljning, dokumenthantering vid överlämning samt slutbesiktning.

Innehåll

I kursen ingår arbetsförlagd utbildning vilket utgörs av ett självständigt arbete som utförs enskilt på ett företag inom bygg eller fastighetsförvaltning.

Inledningsvis gör studenten en analys av den ledarroll och det företag den följer på den verksamhetsförlagda utbildningen.

Under kursen följer studenten en ledares arbete från kalkyler och anbud till genomförande och styrning samt överlämning och avslut.

Examinationsformer

  • Inlämningsuppgifter, 2 hp
  • Muntlig redovisning, 2 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar och lektioner i kombination med arbetsplatsförlagda uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav

  • 45 hp av årskurs 1 inom programmet Byggteknik - Produktion och förvaltning

Övrigt

Ersätter BY2020.