Kursplan

Byggproduktion och arbetsmiljö

Kurskod
GBY2V5
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-03-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-03-01.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för anbuds- och produktionsprocessen
 • redogöra för svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
 • redogöra för roller och ansvarsfördelning rörande ekonomi, kvalitet, tid och arbetsmiljö i produktionsskedet
 • redogöra för metoder och dokument som används för produktionsplanering och produktionsstyrning
 • utföra systematisk resurs- och tidsplanering för byggprojekt i verktyg anpassade för byggbranschen
 • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer i utförandeskedet
 • beskriva hur olika entreprenadformer påverkar anbuds- och produktionsarbetet
 • utföra kalkyler med alternativa materialval för en hållbar utveckling

Innehåll

Kursen omfattar fördjupning i byggprocessen, med fokus på upphandling och planering av byggproduktion. Kursen bygger vidare på kunskap och förståelse för byggprocessens olika skeden, entreprenadformer, roller, ansvar och handlingar i byggprojekt.

Produktionskostnad, tidsplanering, kvalitetsstyrning och arbetsmiljöansvar behandlas, liksom övergripande frågor om effektivitet i produktionsprocessen och hållbarhetsaspekter på byggproduktion.

Grundläggande arbetsmiljökunskap och fördjupning inom arbetsmiljöarbete i produktionsskedet löper parallellt med tidigare nämnt kursinnehåll.

Examinationsformer

 • Salstentamen 3 hp
 • Projekt 2 hp
 • Laborationsredovisning 1 hp
 • Seminarier 1,5 hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projektarbete.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Salstentamen U,3,4,5
Projekt U/G
Laborationsredovisning U/G
Seminarier U/G

Förkunskapskrav

 • 45 hp inom Byggteknik - Produktion och förvaltning eller Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram

Övrigt

Kursen ersätter GBY2NB.