Kursplan

Husbyggnadsprojekt I - Små byggnader och bostadsområden

Kurskod
GBY2J2
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Byggteknik (BYA)
Ämnesgrupp
Byggteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-09-03.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnad, speciellt beträffande planering, utformning och teknisk uppbyggnad av mindre byggnader med ett fokus på hållbarhet i planering och utförande av bostäder och bostadsområden. Kunskaperna ska tillämpas vid framtagning av ritningar och teknisk beskrivning för en mindre byggnad och dess omgivande byggda miljö. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • utforma, planera och gestalta små byggnader och bostadsområden utifrån kunskap om hållbart byggande, arkitektur och planering
 • redogöra för olika stommar och laster för byggnader
 • redogöra för uppbyggnaden av grund, golv, vägg och takkonstruktioner för en mindre byggnad
 • utforma och producera handlingar och materialspecifikationer för en mindre byggnad i programstadiet enligt gällande lagstiftning och krav inom plan-, bygg- och konstruktionsområdet
 • använda branschaktuella verktyg för att producera de handlingar som behövs för bostadshusets genomförande
 • redogöra för lagstiftning och regelverk i samband med planering och byggande av mindre byggnader och bostadsområden
 • visa förståelse för rikets koordinat- och höjdsystem
 • känna till inmätnings- och utsättningsmetoder
 • beskriva tillverkningen av olika byggmaterial och faktorer som påverkar valet av byggmaterial
 • redogöra för byggmaterialens tekniska egenskaper och ange användningsområden för olika byggmaterial

Innehåll

Kursen består av två block där det ena blocket är inriktat på teoriuppbyggnad medan det andra blocket skall främja en praktisk tillämpning av teorierna. Kursens ena block behandlar utformning och uppbyggnad av en mindre byggnad med erforderliga byggtekniska lösningar som grund-, vägg- och takkonstruktion och tekniska egenskaper för byggnader såsom värmeisoleringens funktion och egenskaper, fukt, ljudisolering samt brandskydd. Hållbart byggande tas upp utifrån både ett byggtekniskt perspektiv och från ett systemperspektiv på hållbara bostadsområden i sitt större sammanhang.
Kursens andra block utgörs av ett projektarbete där ett bostadsområde utformas utifrån kunskap om hållbar utveckling, krav på en god livsmiljö och gällande regelverk. Ritningar, teknisk beskrivning och hållbarhetskriterier tas fram för en mindre byggnad.

Examinationsformer

Skriftlig deltentamen 1 3 hp
Projektuppgift 6 hp
Skriftlig deltentamen 2 4hp
Laborationer 2hp

Arbetsformer

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, laborationer och en projektuppgift

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

Skriftlig deltentamen 1, U,3,4,5
Projektuppgift, U-VG
Skriftlig deltentamen 2, U,3,4,5
Laborationer, U-G

Betygssättningen av kursen sker genom sammanvägning av samtliga delmoment.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet