Kursplan

Ljudinspelning och ljudläggning inom filmdesign

Kurskod
GBQ2XD
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Bildproduktion (BPO)
Ämnesgrupp
Medieproduktion
Utbildningsområde
Mediaområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Bildproduktion1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2022-08-22.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-08-22.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande teorier om ljudets roll i filmberättande
 • analysera och diskutera ljudets funktion och ljuddesign utifrån filmers syfte och form
 • tillämpa grundläggande ekonomiska och juridiska förutsättningar för användning av musik och FX-ljud
 • hantera grundfunktioner för inspelning av ljud och i efterbearbetningsverktyg för ljud
 • spela in speakerröst och eftersynkad dialog med hög teknisk kvalitet
 • planera och genomföra en ljudläggning till en förelagd filmsekvens
 • kritiskt granska och argumentera för ljuddesignval i samband med egna och andras produktioner.

Innehåll

Kursen består av tre moduler: Produktionsverktyg för ljudhantering, filmljudsanalys och gestaltningsövningar. Den första behandlar funktioner hos verktyg som används vid ljudinspelning och ljuddesign. I modulen ingår också procedurer och rutiner för ljudinspelning, ljudläggning och ljudmix. Den andra modulen utgörs av filmljudsanalys utifrån ljudets berättande funktion i film. Den tredje modulen utgörs av tillämpning av ljudinspelning, ljudläggning, ljuddesign och mixning i samband med filmberättande.


Examinationsformer

Examination sker genom:

 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • audiovisuella gestaltningsuppgifter
 • muntliga redovisningar
 • aktivt deltagande vid seminarier
 • praktisk salstentamen.

Arbetsformer

-

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 5 hp.

Betygsrapportering:
Modul 1: Produktionsverktyg för ljudhantering, 3 hp
Modul 2: Filmljudsanalys, 2 hp
Modul 3: Gestaltningsövningar, 2,5 hp

Förkunskapskrav

 • Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp eller Det cinematiska språket: Mise-en-scène, 15 hp

Övrigt

Ersätter BQ1090